Dzisiaj jest niedziela, 25 lipca 2021 r

 

Imieniny obchodzi: Jakub, Krzysztof, Walentyna  

Projekt dofinansowany
z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW I ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE >>>>

 

Cel Projektu:
Program WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ zwiększa kompetencje członków/wolontariuszy organizacji wchodzących w skład sieci stow. abstynenckich, a tym samym zwiększa zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Celem naszego Programu jest zwiększanie kompetencji 80 członków/wolontariuszy z 40 organizacji obywatelskich działających w sferze uzależnień, podniesienie ich wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizacji społecznej, rozwoju wolontariatu, tworzenia porozumień, zarządzania organizacjami parasolowymi, budowania federacji. Projekt wzmacnia i rozwija instytucjonalnie sieć organizacji trzeźwościowych w latach 2018 - 2019.

Uzupełnieniem tych działań będzie poradnictwo i konsultacje dla członków wszystkich organizacji abstynenckich w Punkcie Doradczym oraz internetowy Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej „OSIA”, zwiększający dostęp do pomocy osobom z problemem alkoholowym w całej Polsce, polepszający przepływ informacji między stowarzyszeniami.

Cele Projektu realizujemy działając w 3 obszarach:
SFERA I – szkolenia/warsztaty
SFERA II – standaryzacja/wdrożenie
SFERA III – doradztwo/informacja


Działania Projektu:
Działanie 1 - Rekrutacja uczestników

Rekrutacja do Projektu odbywa się w 12 Związkach Wojewódzkich i Regionalnych. Uczestnicy po zapoznaniu się z zasadami, wypełniają deklarację udziału w Projekcie. Zarządy Związków Wojewódzkich wyłaniają organizacje uczestniczące w projekcie z 2 osobami delegowanymi przez stowarzyszenia. Preferowane są uczestnicy z małych miejscowości, z młodych organizacji. Rekrutacja przebiega z poszanowaniem zasady równych szans, w tym równości płci, stosując zasadę parytetu kobiet. Końcową listę uczestników zatwierdza Krajowa Rada.

Szkolenia/Warsztaty
I Szkolenie – Pierwszy kontakt z rodziną z problemem alkoholowym, skuteczna motywacja do podjęcia leczenia i zmiany zachowań na pro-społeczne, przeciwdziałanie przemocy domowe
II Szkolenie – Nowoczesne technologie w nowoczesnych organizacjach, wykorzystanie multimediów i Internetu w pracy z beneficjentem, skuteczne przeciwdziałanie e-wykluczeniu grup marginalizowanych
III Szkolenie – Jestem spełnionym wolontariuszem - przeciwdziałanie wypaleniu społecznemu, wewnętrzne i zewnętrzne korzyści z wolontariatu, zasady pracy zespołowej i komunikacji w grupie
IV Szkolenie - Rola stowarzyszeń abstynenckich w realizacji lokalnej polityki społecznej, prawno-finansowe aspekty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, wykorzystanie ekonomii społecznej w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z problemem alkoholowym.

Wdrożenie standardów
Z 40 organizacjami trzeźwościowymi w co najmniej 8 regionach, deklarującymi chęć uczestniczenia w procesie standaryzacyjnym Krajowa Rada podpisze porozumienie na wprowadzenie standardów działań stowarzyszeń abstynenckich. W ramach działań Projektowych udzielimy im wsparcia merytorycznego i wspomożemy organizacyjnie, gwarantując po minimum 6 godz. doradztwa zrealizowanego przez konsultanta w siedzibie organizacji. Wsparcie doradcze podczas co najmniej 2 wizyt w organizacjach obejmować będzie: diagnozowanie stanu realizacji standardu, pomoc w opracowaniu planu realizacji, bieżącą ocenę zagrożeń i określenie sposobów minimalizacji ryzyka.
Organizacje, które na podstawie arkusza samooceny stwierdzą faktyczny stan wprowadzenia standardów, wyślą poprzez Związki Wojewódzkie gotowość uzyskania certyfikatu. Krajowa Rada deleguje z własnych ekspertów osobę do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej stopień wdrożenia standardów. Pozytywny wynik wizyty powoduje otrzymanie certyfikatu działania organizacji zgodnie z standardami.

Doradztwo - informacja
Punkt Konsultacyjno-Doradczy czynny 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Porady są świadczone dla wszystkich członków organizacji pozarządowych bez względu na uczestnictwo w Programie i przynależność Związkową. Jednocześnie zachęcamy stowarzyszenia do zawiązywania struktur regionalnych na obszarach, gdzie ich nie ma, udzielamy wskazówek jak nawiązywać koalicje branżowe - ponadlokalne.

Informacja - nowoczesne technologie
Ogólnopolski System Informacji Abstynenckiej – „OSIA" wykorzystywany przez instytucje samorządowe działające w obszarze pomocy społecznej, trzeźwościowe organizacje pozarządowe, rodziny z problemem alkoholowym. Utworzymy strony projektu informujące o naszym ogólnopolskim programie, promujące cele i założenia FIO, ułatwiające kontakt z uczestnikami i przekazywanie materiałów szkoleniowych.

Opracowanie standardów Związków Wojewódzkich
Do zespołu opracowującym standardy działania organizacji parasolowych / Wojewódzkich Związków Abstynenckich. zaprosimy przedstawicieli samorządu wojewódzkiego z działu polityki społecznej – współpracy z NGO, ekspertów d.s. standaryzacji z organizacji pozarządowych sieci SPLOT, doświadczonych liderów środowiska trzeźwościowego. Produktem końcowym będą wypracowane standardy pracy organizacji związkowych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, w zakresie:
a) świadczenia usług dla osób i rodzin z problemem uzależnień, wspierania inicjatyw obywatelskich,
b) zarządzania organizacją związkową, kierowania zespołem wolontariuszy
c) pracy wewnętrznej w ramach struktury federacyjnej, wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora
d) pracy zewnętrznej, udziału w realizacji i monitoringu polityk społecznej, nawiązywania porozumień i koalicji
Po zakończeniu pracy zespołu ekspertów standardy zostaną zredagowane, opublikowane i udostępnione wszystkim związkom i zainteresowanym organizacją.

Proces standaryzacji Związków Abstynenckich
Proces standaryzacji organizacji związkowych będzie przebiegał 3 etapowo:
I ETAP – zorganizujemy cykl szkoleniowy dla wojewódzkich konsultantów oraz członków zarządów organizacji regionalnych. Uczestnicy będą rekrutowani z sprawdzonych i doświadczonych animatorów ruchu abstynenckiego Na szkoleniach szczegółowo omówimy opracowane standardy, metody ich wprowadzania, narzędzia do sprawdzanie stopnia wdrożenia oraz zasady poprawnej komunikacji, facylitacji spotkań, umiejętność wspierania organizacji regionalnych.
II ETAP – z 12 Związkami Wojewódzkimi podpiszemy porozumienia na rozpoczęcie procesu standaryzacji.
W ramach Projektu konsultanci wojewódzcy udzielą im wsparcia merytorycznego i wspomogą w postaci doradztwa, gwarantując po minimum 6 godz. doradztwa zrealizowanego przez konsultanta w siedzibie organizacji. Wsparcie doradcze podczas co najmniej 2 wizyt w organizacjach obejmować będzie: diagnozowanie stanu realizacji standardów, pomoc w opracowaniu planu realizacji, bieżącą ocenę zagrożeń i określenie sposobów minimalizacji ryzyka, opracowanie planu rozwoju. Konsultant będzie utrzymywał stały kontakt z Zarządem Związków, a po zakończeniu doradztwa przedstawi sprawozdanie Krajowej Radzie.
III ETAP – Krajowa Rada deleguje z grona własnych ekspertów osobę do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej stopień wdrożenia standardów. Wizyty obejmować będą stopień wdrożenia standardów, stan ich realizacji i plan naprawczy ewentualnych uchybień. Pozytywny wynik superwizji i opinia konsultanta zawarta w sprawozdaniu upoważni do otrzymania certyfikatu działania organizacji zgodnie z standardami organizacji związkowych. W przypadku wystąpienia uchybień opracowany zostań plan naprawczy, umożliwiający rozwój Związku, a w końcowym efekcie otrzymanie certyfikatu.

Rozwój instytucjonalny organizacji federacyjnej (Krajowej Rady)
Zakupione laptopy będą wykorzystywane przy realizacji szkoleń w 4 województwach. Organizacyjnie za realizację cyklu szkoleń w regionach będą odpowiadały 4 Związki Wojewódzkie, które nie dysponują takim sprzętem. Drukarka wielofunkcyjna będzie wykorzystywana w czasie realizacji całego Projektu. W znacznym stopniu obniży koszty druku materiału, zwiększy efektywność działania oferenta. Rzutnik multimedialny będzie wykorzystywany w czasie szkoleń konsultantów wojewódzkich, prezentacjach organizowanych w regionach, promocji rozpoczętego procesu standaryzacyjnego stowarzyszeń abstynenckich oraz promocji działań Projektowych i samego Programu FIO. Adaptacja lokalu na potrzeby Punktu Doradczego pozwoli wypełnić Standardy Pracy dla tego typu ośrodków

Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do grudnia 2019 roku, a jego zadania są wykonywane w 4 województwach, z uwzględnieniem uczestnictwa osób z regionów sąsiednich, przy ścisłej współpracy wszystkich Związków Członkowskich.

 

 

 

 

    Cele Projektu

 

    Punkt Konsultacyjny

 

    Galeria Projektu

 

    Kontakt Realizatorzy

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

 

  Krajowa Rada
Związków i Stowarzyszeń
Abstynenckich
     

PARTNERZY PROJEKTU

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Podlaskiego

 

 

  Związek Stowarzyszeń Klubów
Abstynenta Woj. Pomorskiego

 

 

  Regionalny Związek Stowarzyszeń
Abstynenckich Woj. Śląskiego

 

 

  Związek Stowarzyszeń Abstynenckich
Województwa Lubelskiego

 

 

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

 

  Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
     
     

OGÓLNOPOLSKI
System Informacji Abstynenckiej

 


odwiedzin:7034 dzisiaj:38 on-line:3
Copyright © 2018 by Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Creative Stanley & Włodek